Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden m.b.t. het gebruik van Joomlahelpdesk.nl.

Joomlahelpdesk.nl lost problemen op via directe ondersteuning per telefoon, chat of email van de content manager en begeleidt de systeembeheerder met het uitvoeren van updates en regulier beheer.

Joomlahelpdesk.nl is een website gerealiseerd door Max Information Objects, gevestigd in Heemstede, Nederland.

Het gebruik van de domeinnaam Joomlahelpdesk.nl is in licentie verleent aan Max Information Objects te Heemstede door Open Source Matters.

Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden

Privacyverklaring

Joomlahelpdesk.nl stelt uw interesse en uw bezoek aan onze website (de Site) op prijs. Als u gegevens verstrekt omdat u van ons informatie wilt ontvangen , dan kunnen wij uw gegevens in ontvangst nemen en opslaan. Met behulp van deze gegevens kunnen wij aan uw verzoek om informatie voldoen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Als u informatie bekijkt of downloadt, kunnen wij uw bezoek registreren door het gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn stukjes informatie die een website op de harde schijf van uw computer overzet voor registratiedoeleinden. Joomlahelpdesk maakt geen koppeling tussen cookies en individuele bezoekers of gebruikers van de Site. Dankzij deze cookies kan Joomlahelpdesk.nl de informatie afstemmen op uw voorkeuren en zien welke gedeelten van de Site het meest bezocht worden. Joomlahelpdesk gebruikt cookies nooit om informatie uit uw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Wanneer u dit doet, kunt u echter niet altijd optimaal gebruik maken van de Site. Op de Site kunnen hyperlinks staan naar websites die niet van Joomlahelpdesk.nl zijn. Joomlahelpdesk is niet verantwoordelijk voor wijze waarop dergelijke websites met privacy omgaan.

Gebruiksvoorwaarden

Op uw toegang tot en gebruik van de Site zijn de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden (de 'Gebruiksvoorwaarden') en alle toepasselijke wetgeving van toepassing. Door de Site te bezoeken en hier rond te kijken, accepteert u de Gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking of enig voorbehoud, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Handelsmerken

Tenzij anders is vermeld, zijn alle op de Site afgebeelde handelsmerken, dienstmerken en logo's de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Joomlahelpdesk. Hiertoe behoren alle primaire merken op de site van Joomlahelpdesk.nl, alsmede alle bedrijfslogo's en emblemen.

Garantie

DE INFORMATIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT ZOALS DEZE ER STAAT (AS IS), ZONDER GARANTIES VAN ENIGERLEI AARD. Joomlahelpdesk EN HAAR LEVERANCIERS SLUITEN VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN ALLE GARANTIES UIT, MET IN BEGRIP VAN DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, DE GARANTIE DAT GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP RECHTEN VAN DERDEN EN DE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Joomlahelpdesk EN HAAR LEVERANCIERS GEVEN GEEN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN MATERIAAL, DIENSTEN, SOFTWARE, TEKST, GRAFIEKEN EN LINKS.
Joomlahelpdesk IS IN GEEN GEVAL JEGENS EEN PARTIJ GEHOUDEN TOT BETALING VAN EEN VERGOEDING VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE WEGENS HET GEBRUIKEN OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD DAARVAN, OF VAN ENIG ANDERE WEBSITE DIE HIERMEE VIA EEN HYPERLINK VERBONDEN IS, MET INBEGRIP VAN, ECHTER ZONDER HIERTOE BEPERKT TE ZIJN, SCHADEVERGOEDING WEGENS GEDERFDE WINSTEN, BEDRIJFSSCHADE, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEVERWERKINGSSYSTEEM OF ANDERSZINS, ZELFS NIET INDIEN WIJ UITDRUKKELIJK VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD.

Joomlahelpdesk.nl geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot een andere website waarop u via de site toegang krijgt. Dergelijke links worden slechts gegeven voor gemaksdoeleinden en betekenen niet dat Joomlahelpdesk.nl de inhoud of het gebruik van een dergelijke website op enigerlei wijze onderschrijft of hiervoor enige verantwoordelijkheid aanvaardt. De informatie op de Site kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting worden gewijzigd.

Opmerkingen en suggesties

Joomlahelpdesk wil van u geen vertrouwelijke informatie of informatie waarop een (intellectueel) eigendomsrecht rust ontvangen via de Site. Wij wijzen u erop dat wij eventuele informatie, ongevraagde suggesties, ideeën of andere ontvangen zaken als niet vertrouwelijk en vrij van (intellectuele) eigendomsrechten zullen aanmerken. Door Joomlahelpdesk.nl ongevraagd  informatie of materiaal toe te zenden, verleent u aan Joomlahelpdesk een vrije, onbeperkte en onherroepelijke licentie om die materialen of informatie te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, uit te zenden en te distribueren alsmede om voor het betreffende recht sublicenties te verlenen en stemt u er tevens in toe dat het ons vrijstaat om van de ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons voor welk doel dan ook toestuurt, gebruik te maken.

Software en toegepaste webapplicaties

Eventuele software of een toegepaste webapplicatie die beschikbaar wordt gesteld om van de Site te downloaden (de 'Software') is het auteursrechtelijk beschermde werk van Joomlahelpdesk en/of de derde leverancier van de Software.

Algemeen

Joomlahelpdesk.nl mag deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen door aanpassing van deze kennisgeving. U bent aan deze wijzigingen gebonden en dient derhalve regelmatig deze pagina te bezoeken teneinde de alsdan geldende Gebruiksvoorwaarden waaraan u gebonden bent te lezen. De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd naar Nederlands en u stemt erin toe dat eventuele geschillen in verband met het Privacybeleid en/of de Gebruiksvoorwaarden of de uitvoering daarvan worden beslecht door een bevoegde rechter in Nederland. Indien een bevoegde rechter een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig of niet-uitvoerbaar acht, worden de ongeldige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geacht uit de Gebruiksvoorwaarden te zijn geschrapt en zijn de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht.

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Max Information Objects

Overeenkomst

1.1              Op alle activiteiten, diensten en producten van Max Information Objects via de website van Joomlahelpdesk.nl te Heemstede, geleverd aan of uitgevoerd voor cliënt, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2     Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover zij schriftelijk tussen Joomlahelpdesk.nl en cliënt zijn overeengekomen.

1.3              De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke opdracht.

1.4              De door Joomlahelpdesk.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Offertes

2.1              Een offerte wordt uitgebracht op verzoek van de cliënt. In de offerte van Joomlahelpdesk.nl wordt ten minste de volgende aspecten geregeld:

·         Een adequate beschrijving van de te leveren dienst/product;

·         De daarbij behorende prijs;

·         De minimaal benodigde productie/levertijd;

·         Informatie betreffende meer- en minderwerk;

·         Afspraken betreffende facturering;

·         De eigendom- en gebruiksrechten.

2.2              De door Joomlahelpdesk.nl uitgebrachte offertes zijn 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.

Levering

3.1              De uitvoering van de overeenkomst wordt in overleg met de cliënt bepaald.

3.2              Joomlahelpdesk.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van cliënt, te laten uitvoeren door derden.

Aansprakelijkheid

4.1              Iedere aansprakelijkheid van Joomlahelpdesk.nl is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Joomlahelpdesk.nl wordt uitgekeerd.

4.2              Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de voornoemde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Joomlahelpdesk beperkt tot vergoeding van de directe schade tot het door Joomlahelpdesk.nl in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van € 1.000.

4.1              De cliënt vrijwaart Joomlahelpdesk.nl tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Joomlahelpdesk in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

Auteursrecht

5.1              Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Joomlahelpdesk.nl uitgegeven producten, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en databank rechten, berusten bij Joomlahelpdesk.nl.

5.2              Het is de cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit softwaremateriaal te verwijderen of te wijzigen.

Betaling

6.1              Betaling van het aan cliënt gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, in Nederlandse valuta, door middel van stortingen ten gunste van Joomlahelpdesk.nl en zonder enig recht op korting of verrekening.

6.2              Alle kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 500,-

Reclame

7.1              Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot overeengekomen activiteiten, diensten en producten kunnen uitsluitend schriftelijk door middel van een ondertekende brief worden ingediend.

7.2              De directie van Joomlahelpdesk.nl zal binnen 3 werkweken na ontvangst van bovengenoemde brief middels een ondertekend schrijven reageren en waar mogelijk oplossingen aanbieden.

Voorbehoud

8.1              Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Joomlahelpdesk.nl totdat alle bedragen die cliënt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden volledig aan Joomlahelpdesk.nl zijn voldaan.

8.2              Bij overmacht en bij andere gebeurtenissen van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst van Joomlahelpdesk.nl niet kan worden gevergd, heeft Joomlahelpdesk het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder bepaling van de nog door cliënt te betalen prijs, zonder dat Joomlahelpdesk.nl tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.

Ontbinding

9.1              Joomlahelpdesk.nl kan de overeenkomst eenzijdig ontbinden of opschorten op grond van dwingende redenen, waaronder doch niet uitsluitend het door cliënt niet opvolgen van adviezen, voorstellen of aanwijzingen van Joomlahelpdesk.nl of haar onderaannemers, vervoerders of  leveranciers en het uitblijven, niet tijdig of correct verstrekken door cliënt van noodzakelijke zaken, gegevens of informatie.

9.2              Indien Joomlahelpdesk.nl de overeenkomst eenzijdig ontbindt, is cliënt gerechtigd tot restitutie van reeds gefactureerde en betaalde gelden voor door Joomlahelpdesk.nl niet geleverde diensten, producten of adviezen.

Geschillen en toepasselijk recht

10.1          Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Joomlahelpdesk.nl worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

10.2          Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

CMS beheer en onderhoud

Als systeembeheerder voor grotere organisaties analyseren wij maandelijkse relevante updates en worden kritische security patches dagelijks toegepast. Het 3 maandelijkse onderhoud geeft ruimte om de reguliere updates te controleren op compatibiliteit. Neem contact met ons op.

Professionele helpdesk

Ondersteuning aan organisaties, MKB en stichtingen via e-mail en telefoon. Sinds 2005 specialist in Joomla support, systeembeheer en onderhoud.

Advies en training

Reserveer een half uur professioneel advies en krijg persoonlijk antwoord op jouw vragen; Is Joomla voor mijn organisatie geschikt? Waar vind ik meer informatie, specificaties of hulp? Welke hostingpartij is geschikt bij 1000 nieuwsbrieven per maand? Met 30 minuten professioneel advies bespaar je dagen zoeken!

AVG / GDPR compliant

Joomlaheldesk.nl is zeer ervaren met AVG / GDPR regelgeving en kan u adviseren m.b.t. compliancy zoals:

Inventarisatie en analyse van uw gekoppelde advertentienetwerken.
Onbedoelde gegevensdeling via sociale platforms.
Tools voor bezoekersstatistieken.
Tracking via uw nieuwsbrieven.
Een op maat gemaakte Privacy statement en cookie mechanisme.

De responsive designs van Rockettheme zijn al jaren uitstekende Joomla templates. Handleidingen, support en updates zijn erg goed beschikbaar.
iStockphoto: professionele foto's, achtergronden en tekeningen voor templates en header afbeeldingen.